معرفی موسسه

مجتمع مشاوران زند
رویکرد و عملکرد موسسه آموزشی مشاوران زند در قالب منشور اخلاقی به قرار زیر می باشد:
با نام خدا و با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرویی و متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماییم و به رعایت شأن و کرامت انسانی اساتید، همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع متعهد و پایبند باشیم. آراستگی ظاهر پوشش مناسب، رعایت نزاکت واخلاق اسلامی را سرلوحه قرار دهیم.. خود را امانتدار و رازدار مراجعان دانسته و از افشای مدارک و اطلاعاات شخصی اساتید، دانشجویان و همکاران به دیگران خودداری نماییم و در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم. در ایجاد فرهنگ صرفه جویی همت گماشته و از هر گونه اصراف در اموال و امکانات خودداری نموده در حفظ و استفاده صحیح آن¬ها کوشا باشیم. در انجام وظایف نهایت دقت را کرده و با رعایت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاکت با برخوردی مشفقانه و مسئولانه به امور اساتید، دانشجویان و همکاران رسیدگی نمائیم. همراه با احساس مسئولیت در برابر موسسه، با شفافیت در اطلاع رسانی مناسب موجب افزایش اعتماد عمومی شویم. در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشارکت و رعایت سلسه مراتب اداری با همفکری در ارتقاء سطح کیفی خدمات و اصلاح روش¬های کار کوشا باشیم.
با کار و تلاش مستمر و بهره برداری از علم مدیریت و تجربه صاحبنظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و … تلاش و کوشش نمائیم. با باور و عمل به فرهنگ دینی و ملی و با تاکید بر رعایت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه برای ارائه پاسخ مناسب و یا پذیرش پیشنهادها و انتقادات سازنده، نهایت تلاش و کوشش را به کار گیریم. مطابق با قوانین و ضوابط تعریف شده موسسه به موقع در محل کار حاضر شده در انجام وظایف بدون اتلاف وقت کوشا باشیم. در جهت تحقق اهداف متعالی موسسه در کسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدددانه تلاش کنیم و دانش و تجربه خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقای توامندی-های آنان کوشا باشیم. اصل مهارت آموزی را که از اهداف اساسی موسسه می باشد، نصب العین قرار داده و خود را ملزم به تربیت افراد متعهد، ماهر و کارآمد در کلیه رشته¬های مورد نیاز می دانیم. اصول منشور اخلاقی را همواره مدنظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم و به مسئولیت جمعی خود در خانواده بزرگ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهر تهران معتقد باشیم.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp