کاردانی فنی و حرفه ای

https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/4927/page/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com