نمونه پروپوزال

به نام هستی بخش

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد  و دکتری

 

 

این قسمت توسط دفتر پژوهشی دانشگاه پر می شود

شماره:
تاریخ درخواست:
پیوست:

 

 • مشخصات دانشجو
نام خانوادگی:                                          نام:                             شماره دانشجویی:
دانشکده:                                                رشته:                         گرایش:

 

 

 • مشخصات استاد راهنما
نام خانوادگی:                                          نام:                             تخصص اصلی:
آخرین مدرک تحصیلی:                             رتبه دانشگاهی:

 

 

 • عنوان پایان نامه
 

فارسی:

 

 

لاتین:

 

 

توجه: این فرم باید با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو
نام و نام خانوادگی:                                              شماره دانشجویی:
دانشکده:                                        رشته تحصیلی:                       گرایش:
سال ورود                                        بورسیه: c              مامور به تحصیل از:             آزاد: c
آدرس و تلفن دائم:
آدرس و تلفن موقت:

 

 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما
نام و نام خانوادگی:                           تخصص اصلی:                          تخصص جنبی:
آخرین مدرک تحصیلی:                      رتبه دانشگاهی:
سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد:                               سنوات تدریس در دوره دکتری:
سمت فعلی:                                    محل خدمت:
آدرس و تلفن:

 

 • اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول
نام و نام خانوادگی:                           تخصص اصلی:
آخرین مدرک تحصیلی:                      رتبه دانشگاهی:
محل خدمت:
سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری:
آدرس و تلفن:

 

۴) اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم

نام و نام خانوادگی:                           تخصص اصلی:
آخرین مدرک تحصیلی:                      رتبه دانشگاهی:
محل خدمت:
سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری:
آدرس و تلفن:

 

 

 • اطلاعات مربوط به پایان نامه
  • عنوان پایان نامه

 

فارسی 

 

لاتین 

 

 

 

۵) واژگان کلیدی به ترتیب حروف الفبا

 

فارسی 

 

لاتین 

 

۱-۵نوع تحقیق:          بنیادی  c            نظری c          کاربردی  c      توسعه ای c
۲-۵تعداد واحد پایان نامه:
۳-۵مدت اجرا:
۴-۵تعریف و بیان مساله اصلی پژوهش:

 

 

۵-۵ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:

 

۶-۵سابقه انجام پژوهش (مبانی نظری و پیشینه):

 

 

۷-۵هدف های انجام پژوهش (هدف کلی و هدفهای ویژه):

 

 

۸-۵فرضیه ها یا سوال های پژوهش:

 

 

۹-۵روش پژوهش: آزمایشی از نوع PRET-POST که صورتی که از نوع آزمایشی است. (DESIGN) طرح، مداخله و دو گروهی را توضیح دهید.

 

 

۱۰-۵ابزار گردآوری اطلاعات با ذکر روایی و پایایی آنها:

 

 

۱۱-۵جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

 

 

۱۲-۵مراحل اجرایی پژوهش:

 

 

۱۳-۵روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

 

۱۴-۵چه کاربردهایی از انجام این پژوهش متصور است؟

 

 

۱۵-۵استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه (اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره)

 

 

۱۶-۵جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

 

 

 

 

امضاء استاد راهنما

 

۶)     ملاحظات اخلاقی (چنانچه رعایت هر مورد از ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش و فرآیند جمع آوری داده ها ضروری است ذکر شود):

 

اینجانب تعهد می­کنم تمام ملاحظات اخلاقی مربوط به این پژوهش شامل موارد عمومی (عدم رونویسی از پژوهش های انجام شده، محرمانه نگه داشتن اطلاعات  فردی شرکت کنندگان در پژوهش، ارجاع دهی مناسب به منابع مورد استفاده و کسب رضایت شرکت کنندگان) و موارد اختصاصی (بسته به نوع پژوهش توسط دانشجو و استاد راهنما تعیین می شود) را رعایت نمایم.

                                                                                                               امضاء دانشجو

 

 

 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی (به روش APA)

مثال:

کتاب: نام خانودگی، نام (سال نشر). عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، ناشر.

مقاله: نام خانودگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله، عنوان نشریه، دوره، شماره، ناشر.

پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال نگارش). عنوان پایان نامه، پایان نامه مقطع ارشد/ رساله دکتری، ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، محل دانشگاه

 • منابع اینترتی

 

 • پایان نامه ها

 

 • محل امضاء
نام و نام خانوادگی دانشجوامضاءتاریخ
نام و نام خانوادگی استاد راهنماامضاءتاریخ
نام و نام خانوادگی استاد مشاور اولامضاءتاریخ
نام و نام خانوادگی استاد مشاور دومامضاءتاریخ

 

 • صورتجلسه کمیته تخصصی گروه

موضوع تخصیص پایان نامه خانم/ آقای ……………………………………………………………………………………. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد c       دکتری c     رشته …………………………  گرایش: ………………….

تحت عنوان: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………

در جلسه مورخ ……………………. کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مطرح شد و مورد تصویب اعضاء به شرح ذیل قرار گرفت.

ردیفنام و نام خانوادگیرتبه دانشگاهینوع رایتوضیحاتامضاء
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

نام و نام خانوادگی مدیر گروهامضاءتاریخ
 

 

 

 

 

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp