منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

۱ – ۵۰۴ لغت ۲ – کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی دکتر محمد حسن کشاورز ۳ – کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها ۴ – راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی بهناز ربیعی
۱ – پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی ۲ – نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی ۳ – خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد ۴ – طراحی پژوهشهای اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ی حسن چاوشیان ۵ – راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی ۶ – روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل ۷ – روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی ۸ – کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور ۹ – کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی
۱ – نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی ۲ – خلاصه مباحث اساسی در نظریه های جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد ۳ – زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی ۴ – مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
۱ – انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی ۲ – انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه ۳ – انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی ۴ – تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی ۵ – درآمدی بر انسان شناسی ترجمه د کتر فکوهی ۶ – پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی ۷ – زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر ۸ –  تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام ۹ –  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام ۱۰ –  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر ۱۱ –  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی ۱۲ –  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس ۱۳ –  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی، ترجمه دکتر فکوهی ۱۴ –  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی
۱ – مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی ۲ – جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی ۳ – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، پولار و دیگران ۴ – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی ۵ – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور ۶ – جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران ۷ – کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( ۱۰ مقاله دکتر محمد میرزایی) ۸ – گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی ۹ – جمعیت شناسی ایران دکتر امانی ۱۰ – روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی ۱۱ – مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا ۱۲ –  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی ۱۳ –  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی زاده ۱۴ –  درآمدی بر مطالعات جمعیتی، دکتر حسین محمودیان
۱ – جامعه شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان ۲- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد ۳ – جامعه شناسی شهری / دکتر شارع پور ۴ – جامعه شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی ۵ – جامعه شناسی خانواده / باقر ساروخانی ۶ – جامعه شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی ۷ – جامعه شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی ۸ – جامعه شناسی روستایی / منصور وثوقی ۹ – جامعه شناسی روستایی / مهدی طالب ۱۰ – روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن ۱۱ – نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی ۱۲ – تئوری های انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب ۱۳ – جامعه شناسی انقلاب / دکتر پناهی ۱۴ – جامعه شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه ۱۵ – جامعه شناسی سازما نها / آرین قلی پور ۱۶ – جامعه شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع پور ۱۷ – جامعه شناسی سیاسی / حسین بشیریه ۱۸ – جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / حسن ملک  انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۹ – جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / دکتر یحیی علی بابایی ۲۰ – آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)/ رحمت الله صدیق سروستانی  انتشارات آن ۲۱ – جامعه شناسی پزشکی محمد توکل  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ۲۲ – جامعه شناسی کار و شغل / غلامعباس توسلی
۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو. ۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.  ۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت.
۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد.  ۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.  ۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.
۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی.  ۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران، تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه.  ۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمدسعید ذکائی، انتشارات آگه.
۱ – کتاب روشهای آماری، دکتر کریم منصورفر ۲ – ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر 
۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو.  ۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت.
۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.  ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.  ۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت.
۱- کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش.  ۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.  ۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم موسایی، انتشارات نور و علم.
۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت.  ۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.  ۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما.
۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.  ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.  ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 
تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp